معرفی مدیران

معرفی مدیران

 • محسن وطن پرست

  مدیرکل مهندسی عملیات و امور پیمانکاران پستی

  محسن وطن پرست

 • مهدی شاپوری

  معاون اداره کل مهندسی عملیات و امور پیمانکاران پستی

  مهدی شاپوری

 • روح اله فخاری

  معاون اداره کل مهندسی عملیات و امور پیمانکاران پستی

  روح اله فخاری

 • محمد عباسی ارومیه

  معاون اداره کل مهندسی عملیات و امور پیمانکاران پستی

  محمد عباسی ارومیه